Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat
Az http://www.iraspszichologia.hu és a www.iraspszichologia.com weboldalakat (a továbbiakban Íráspszichológia vagy Weboldalak) Franyó Anna üzemelteti (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay tér 19. ½., elektronikus levélcím: iraspszichologia@gmail.com) (a továbbiakban Szolgáltató).
Jelen Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató írásban rögzítve tájékoztatása a http://www.iraspszichologia.hu és a www.iraspszichologia.com weboldal Felhasználóit (a továbbiakban Felhasználók), az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Szolgáltató szolgáltatásainak üzemeltetése során a Felhasználói személyes adatait bizalmasan kezeli, kiemelt figyelmet fordít azok védelmére, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.);
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ekertv.);
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).
 a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakra.
 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.);
 továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakkal.
I. Fogalmak
Érintett: az Íráspszichológia (http://www.iraspszichologia.hu és www.iraspszichologia.com ) rendszere, illetve bármely – akár regisztrációhoz, akár nem regisztrációhoz kötött – Szolgáltatása/Terméke és/vagy témája iránt érdeklődő és/vagy azt igénybe vevők köre (a továbbiakban Felhasználó) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ezen felül Szolgáltató személyes adatnak tekinti a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.
Adatkezelő: A Felhasználó személyes adatainak kezelésére kizárólag Franyó Anna (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay tér 19. ½., elektronikus levélcím: iraspszichologia@gmail.com), mint az Íráspszichológia (http://www.iraspszichológia.hu ) weboldal üzemeltetője jogosult.
II. Az adatkezelés elvei
II.1. A Szolgáltató személyes adatot csak a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezel.
II.2. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználónak a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait a szolgáltatás nyújtása céljából és az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
II.3. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
III. Az adatkezelés jogalapja és célja
III.1. Az adatkezelés jogalapját egyfelől az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, másfelől pedig a Ekertv. 13/A. §, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak teszik ki.
III.2. Ezekk értelmében a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatásán alapuló hozzájárulási nyilatkozata alapján kezeli. Ezen nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nyújtása céljából a Felhasználó és a Szolgáltató által fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt az általa közölt személyes adatait kezelje Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
III.3. Szolgáltató által a Felhasználó személyes adata kezelésének célja, hogy Az írás tükrében weboldalon és/vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen Franyó Anna üzenetei eljussanak az Felhasználóhoz a Szolgáltató által üzemeltetett felületek útján.
III.4. Szolgáltató a Felhasználó által Az írás tükrében rendszerének használatával, illetve regisztrációjával a Felhasználó döntése alapján, önkéntesen a Szolgáltatónak megadott személyes adatait a III.2. és III.3. pontban rögzített jogalaptól és céltól eltérően nem használhatja fel, azokat harmadik személynek vagy hatóságnak – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül vagy a törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja ki.
IV. Adatfajta
IV.1. A Felhasználó által Az írás tükrében rendszerének, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek igénybe vétele esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés elektronikus úton (Internet), távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül.
IV.2. A Szolgáltató Weboldalának, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek egyes részeit a Felhasználó személyes adatai megadása nélkül is megtekintheti, igénybe veheti, míg más részeinek megismerése és használta a személyes adatainak megadása után vehető igénybe.
IV.3. A Szolgáltató által kezelt adatok köre:
a) Technikai adatok: A Weboldalak használata során technikai okokból rögzítésre kerülhetnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adata (IP címe, cookie- k), melyek Weboldalak használata, valamint Termék/Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak. Ezen adatokat a Szolgáltató rendszere az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék hatékonyságának növelése, a Felhasználónak elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából rögzít. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá, és ezen adatok nem kapcsolhatók össze a Felhasználó azonosító adataival.
b) Hírlevél feliratkozás esetén bekért adatok: A Felhasználó keresztneve, e-mail címe, a feliratkozás időpontja.
c) Termék/Szolgáltatás megrendelés esetén és a szolgáltatási díjak számlázása érdekében bekért adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és számlázási cím, a választott fizetési mód, az igénybe vett szolgáltatás, a feliratkozás időpontja.
– Grafológiai elemzés megrendelés és elkészítés esetén a Szolgáltatónak joga van a fentieken túl a vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges egyéb adatok (életkor, kézdominancia, egyes a kézírást befolyásoló egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok) bekérésére.
A Felhasználó nem kötelező jelleggel, önkéntesen további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
V. Az adatkezelés módja
V.1. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatait.
A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos Felhasználói személyazonosító adatokat, lakcímeket, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.A Szolgáltató – a fentieken túlmenően – a Termék/Szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek ahhoz nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez annak nyújtásához és az Ekertv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
V.2. Felhasználó a Weboldalak használata, illetve bármely Szolgáltatásának/Termékének igénybevételével önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer használatával, illetve a Szolgáltatás/Termék igénybevételével kapcsolatos felhasználói adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából kezelheti.
A Felhasználónak természetesen lehetősége van arra, hogy az egyes hírlevelekben elhelyezett ún. leiratkozó linkre kattintással a leadott regisztrációját megszüntesse.
VI. Az adatkezelés időtartama
VI.1. A Felhasználó hozzájárulása alapján a személyes adatai kezelésének kezdő időpontja Az írás tükrében regisztrációhoz kötött rendszerének használata, illetve a regisztrációhoz kötött Szolgáltatásai/Termékei igénybevételének időpontja.
VI.2. A Felhasználó személyes adatai kezelésének záró időpontja pedig a regisztráció törlésének időpontja. A törlés történhet a Felhasználó részéről a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, vagy a iraspszichologia@gmail.com e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére címzett ajánlott vagy tértivevényes levélben küldött írásbeli törlési kérelemmel, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül intézkedik.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a továbbiakban nem áll érdekében Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása a Felhasználót leiratkoztassa, törölje.VI.3. Ha a felek között megrendelési szerződés születik, a Felhasználó adatait a Szolgáltató az általános jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) szerinti szükséges időtartamig megőrzi.
A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés megszüntetése esetén Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy kizárólag az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail cím útján tájékoztassa.
VII. Adatkezelő
A Felhasználó személyes adatainak kezelésére kizárólag Franyó Anna (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay tér 19. ½., elektronikus levélcím: iraspszichologia@gmail.com), mint az Íráspszichológia (http://www.iraspszichologia.hu és a www.iraspszichologia.com ) weboldalak üzemeltetője jogosult.
VIII. Adatfeldolgozás, adattovábbítás
VIII.1. A Felhasználó személyes adatai akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha a Felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy azt törvény megengedi.
VIII.2. A Szolgáltató az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató a Felhasználó által megrendelt kézbe vehető (fizikai) Szolgáltatás/Terméket a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Posta) közreműködésével kézbesíti a Felhasználónak. A megrendelés teljesítése céljából a Szolgáltató hozzáférhetővé kell tegye a Posta részére a megrendelő Felhasználó nevét és szállítási címét.
Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
VIII.3. A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat alapján kötelezi. Az ezen adattovábbítással összefüggésből esetlegesen bármely jogcímen származó jogkövetkezményért Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve a felelősségét kizárja. IX. Adatbiztonság
IX.1. A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv.-ben és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhasználók magánszférájának védelmét.
IX.2. A Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
IX.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
IX.4. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
X. Az érintettek jogai és érvényesítésük
X.1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál
a.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b.) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c.) – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Felhasználó fenti jogaival írásban a Szolgáltató e-mail címére, illetve ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a Szolgáltató címére megküldött írásbeli nyilatkozattal élhet.
X.2. Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy adattovábbítás esetén kik és milyen célból kapják/kapták meg az adatokat.
A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
X.3. Az érintett adatainak helyesbítésére, törlésére irányuló kérelmének teljesítése esetén a Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
X.4. A Szolgáltató törli a személyes adatot, ha azok kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
X.5.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c.) a törvényben meghatározott esetben.
X.5.2. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. X.5.3. Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
X.5.4. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen.
X.5.5. Ha a Szolgáltató a XI.5.3. pontban rögzített értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást az Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat a bírósághoz a Szolgáltató ellen.
X.6. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a XI.5.2. XI.5.4. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.
X.7. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
X.8. Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató adatkezelési politikájával kapcsolatos kérdéssel vagy az azzal kapcsolatos észrevételeit megteheti az alábbi elérhetőségen:Franyó Anna
Székhely/levelezési cím: 1076 Budapest, Garay tér 19. 1/2.
E-mail: iraspszichologia@gmail.com
Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk. További információ

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A Weboldal további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.

Bezárás