Európai Grafológusok Szakmai és Etikai Kódexe

1. Ezen Európai Grafológiai Szakmai Etikai Kódex feladata mindazon grafológusok jogainak és kötelességeinek megállapítása, akik szakmájukat egységes szakmai etika alapján kívánják művelni.
2. A grafológia mint humán tudomány a maga megfigyelési és értelmezési technikája révén lehetővé teszi a személyiség tudományos feltárását a kézírás vizsgálata alapján.
3. A grafológus kizárólag eredeti, kézzel írott dokumentum alapján elemzi a személyiséget. Ezt az elemző és szintetizáló munkát üzleti (szakmai) vagy magánjellegű megbízás alapján végzi.
4. A grafológus kötelessége szakmai kompetenciájának fenntartása illetve továbbfejlesztése.
5. A grafológus kizárólag szakmai, azaz grafológiai módszereket alkalmaz, illetve ismereteinek és tapasztalatainak határán belül dolgozik.
6. A grafológus nem adhat diagnózist orvosi szakterületet érintő kérdésekben.
7. Az a grafológus, aki a jelen kódexet aláírta, nem állíthat ki grafológiai diplomái vagy bizonyítványai alapján olyan szakmai dokumentumokat, amelyek az okkultizmus vagy jóslás területén kifejtett tevékenységgel kapcsolatosak. Ezért lehetőleg tartózkodjon az ilyen jellegű lapokban történő publikálástól vagy hirdetéstől.
8. A grafológus munkája megköveteli az erkölcsi és szakmai értékek tiszteletben tartását. A grafológusnak minden körülmények között meg kell őrizni függetlenségét, szakmai becsületét (hitelét) és az emberiesség iránti érzékét. Semmiféle nemi, faji, vallási, származási vagy politikai hovatartozást érintő előítélet nem befolyásolhatja.
9. A grafológus minden vizsgálatnál őrizze meg tapintatát és titoktartását. Szakmai pályázati kiválasztás esetén elemzései semmiféle, az írások tulajdonosának személyiségére vonatkozó olyan megállapítást nem tartalmazhatnak, amelyek a megpályázandó állás szempontjából közvetlenül nem fontosak. Nyelvezete legyen világos, meggondolt és kétértelműségtől mentes. Munkáiban maradjon teljes mértékben pártatlan.
10. A grafológus vállalja, hogy a birtokában lévő dokumentumokat és információkat nem használhatja fel az érintettek vagy mások kárára. Mivel egyedül ő ítélheti meg a benyújtott dokumentumok értékét, jogában áll elutasítani a vizsgálatot anélkül, hogy azt indokolnia kellene. Amennyiben tudomása van arról, hogy a dokumentum megszerzése jogszerűtlen volt, úgy ennek véleményezését el kell utasítania.
11. Faxos vagy fénymásolt dokumentumok elemzését szintén vissza kell utasítani, mivel azokban a vonal minősége torzult.

12. A grafológus köteles saját országának személyiségi jogokra és szakmai titoktartásra vonatkozó törvényeit tiszteletben tartani úgy szóban, mint írásban.
13. Egyedül az írásminta jogszerű tulajdonosa felelős az elemzésből adódó következményekért. A grafológus az elemzés eredményét kizárólag csak a megbízónak adhatja át.
14. A grafológus csak ügyfelei hozzájárulásával használhatja fel azok írásmintáit. A dokumentumokat vagy azok elemzéseit kizárólag az érintett személy vagy az írás tulajdonosának beleegyezésével adhatja tovább, illetve hozhatja nyilvánosságra. A grafológiát oktatók kötelesek az oktatásban a felhasznált dokumentumok szerzőinek névtelenségét biztosítani.
15. A jelen szakmai etikai kódexet aláíró valamennyi grafológiai szövetség vagy egyesület kötelezi magát arra, hogy azt minden diplomás tagjával betartatja. A kódex megsértése minden országban az aláíró szövetség vagy egyesület fegyelmi tanácsának hatáskörébe tartozik.
A Magyar Írástanulmányi Társaság Etikai Kódexe
Bevezetés
Az Etikai Kódex (ET) célja, hogy meghatározza a grafológus tevékenységével kapcsolatos jogok és kötelezettségek erkölcsi előírásának rendszerét. Megbízható alapot kíván szolgáltatni annak eldöntéséhez, hogyan kell a grafológusnak eljárni egy-egy konkrét esetben, különös tekintettel arra, ha problematikus, esetleg konfliktusos helyzetbe kerül. A Magyar Írástanulmányi Társaság (M.I.T.) tagjai a következőkben rögzített szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és grafológusi tevékenységük során azt érvényesítik. Az előírások értelemszerűen a grafológiát tanulókra is érvényesek. A M.I.T. a nem tagok grafológusi tevékenységének megítélésekor is az EK előírásait veszik alapul. E cél érdekében széles körben ismerteti az EK-et. A M.I.T. tagsága körében való megismertetés a grafológus munkáját előmozdítja. A hivatás megbecsülését növeli, és egyúttal védelmet nyújt a grafológussal szemben támasztott olyan követelményekkel, amely az EK előírásaival össze nem egyeztethetők. Ez egyben a grafológus szolgáltatásait igénybe vevő személyek, intézmények védelmét is szolgálja.

Általános előírások
A grafológusi tevékenységre való jogosultság
A grafológus az a személy, aki rendelkezik megfelelő szintű pszichológiai és grafológiai ismeretekkel, továbbá ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásának készségét is bizonyította. A M.I.T. annak a grafológusnak, aki grafológiai tevékenységének folytatásához írásos igazolást (oklevelet) kér, a Szakmai Minősítő Szabályzatban foglaltak szerint minősítést adhat. Ugyancsak igazolást (oklevelet) – egyben minősítést – ad a M.I.T. annak, aki ismereteit a M.I.T. keretein belül bizonyítja.
A M.I.T. – külön eljárás nélkül – grafológusnak ismeri el azokat is, akik ismert vagy elismert külföldi grafológiai társaság vagy egyetem bizonyítványával rendelkeznek. A grafológus törekszik kollégáival az egymás munkáját segítő jó viszony kialakítására. A grafológus feladatának lehető legjobb megoldása érdekében a saját és a kapcsolódó szakterületek szakembereivel jó együttműködésre törekszik. A grafológus munkájában szem előtt tartja azt az alapvető kötelezettséget, hogy analízisével indokolatlanul kárt ne okozzon.
Megbízójának illetve a vizsgált személynek a függőségi helyzetét a grafológus előny szerzésére nem használhatja fel.
A grafológus az elemzés megkezdése előtt tájékoztatja megbízóját saját titoktartási kötelezettségéről. Amennyiben a gyakorlatban olyan etikai kérdés merülne fel, amely az EK-ban nincs szabályozva, úgy a grafológus haladéktalanul forduljon az Etikai Bizottsághoz. Amennyiben a grafológus anyagi vagy más személyes előnye miatt szándékosan nem a valóságnak megfelelő analízist készít, és ezzel a vizsgált személyt illetve a megbízót erkölcsileg és- vagy anyagilag hátrányos helyzetbe hozza, kártérítési, esetleg büntetőjogi felelősséggel tartozik.
A grafológus magatartásával és hivatásbeli munkájával a megrendelőkkel való kapcsolatban köteles a M.I.T. tekintélyének emeléséhez (de legalább a megtartásához) hozzájárulni.

A grafológus elkötelezettsége
A grafológus munkáját az általános erkölcsi normáknak, a jogszabályoknak és az EK előírásainak megfelelően végzi.
A grafológus szakmai felelősséggel tartozik az egyéni érdekek megóvásáért. Mindenkor tiszteletben tartja az egyén emberi jogait és méltóságát. Tevékenységét köteles a korszerű tudományos ismeretekre alapozottan, a legjobb meggyőződése szerint végezni. Megbízója igényei szerint, a kötelezettségek megtartásával tartozik eleget tenni.
Tevékenységével nem teremthet összeférhetetlen helyzetet, vagy amelyben tevékenységét visszaélésszerűen használhatják fel.
Az EK-ban foglaltak megvalósítása érdekében kötelezettségének tartja az Etikai Bizottsággal való együttműködést. Az E.B. munkájában való részvétel a M.I.T. tagjainak erkölcsi kötelessége.
A grafológus titoktartási kötelezettsége
A grafológusi titoktartás kötelező mindazon információkra, amelyek a grafológusnak megbízójától, illetve a megbízójáról birtokába kerülnek szóban, írásban vagy következtetésben. Publikációiban, beszámolóiban ügyel arra, hogy a titoktartási kötelezettség alá eső információk ne jussanak illetéktelen személyek tudomására. A titoktartási kötelezettség alól a megbízó – publikálás érdekében – a grafológust felmentheti. Ez az engedély a megbízó részéről bármikor visszavonható. A felmentés idejére is vonatkozik a grafológusra az a kötelezettség, hogy az érintettek ne legyenek felismerhetők a kutatás, az oktatás vagy az ismeretterjesztés során.
Amennyiben a megbízó szervezet (pl. vállalat) célvizsgálat (pl. alkalmasság egy adott munkakörre) elvégzését kéri, a grafológus köteles a megbízó szervezet és a vizsgált személy viszonylatában jelentős tényeket közölni. Mellőznie kell azonban a viszonylat szempontjából nem lényeges tények közlését.

Amennyiben a vizsgált személy kiskorú, úgy a grafológus jogosult mindazon adatoknak a közlésére a szülőknek, pedagógusoknak, amelyektől a kiskorú fejlődésének kedvező alakulása várható.
Kutatási alapelvek
A grafológusnak ügyelnie kell arra, hogy mind az alap-, mind az alkalmazott kutatások során a szakszerűség követelményei alapján járjon el.
Ügyelnie kell arra, hogy a kutatások tervezésekor, folyamatában és az eredmények közlése során minimális legyen a félreérthetőség. A vizsgálati adatok elemzésénél az összes releváns adatot figyelembe kell venni. Semmit sem szabad kihagyni vagy elkendőzni, ami a vizsgálati eredményeket vagy azok értelmezését megváltoztatja. Lehetőség szerint az eredménytelenségről is be kell számolni. A kutatások minden adatát meg kell őrizni.
A közlés, a publikálás szabályai
Tekintetbe kell vennie a célzott felvevőréteg tárgyban való tájékozottságának mértékét. Közérthetően, világosan kell fogalmaznia, “tudományoskodás” nélkül, kizárva a félreértés, félremagyarázás lehetőségét.
Tájékoztatni kell az olvasót, hogy a kérdés felvetésében, az alkalmazott módszerben mi és mennyi a saját terméke, s mi az, amit másoktól vett át. Ezek forráshelyeit olyan pontossággal adja meg, hogy azokat az olvasó a szakirodalomban megtalálhassa. Szó szerinti idézéskor a teljes szövegrészt idézőjelbe kell tenni, és utána a forrást megadni. Nem szó szerinti idézés esetén nem alkalmazunk idézőjelet, de a forrást a szövegrész után meg kell jelölni. Amennyiben a szerző a felhasznált irodalmon kívül a témakörhöz javasolt irodalmat is közöl, a kettőt elkülönítve kell felsorolni.
A grafológus nyilvános szereplése
Minden tevékenységében, megnyilvánulásában arra törekedjenek, hogy bizalmat és megbecsülést szerezzenek a grafológiának.

Fel kell lépnie minden olyan megnyilvánulással szemben, amely a grafológus tevékenységét helytelen megvilágításba helyezi, vagy jogosulatlan, illetve túlzó elvárásokkal kompromittálja.
Az analízis készítése
Ehhez a grafológusnak rendelkeznie kell olyan írásmintával, amelynek birtokába jogszerűen jutott. Harmadik személy részéről történő megbízás esetén célszerű ezt írásban elfogadni. Ennek tartalmaznia kell: a megbízás célját (pl. vezetői alkalmasság), a felsorolt szempontokat és nyilatkozatot a felelősség vállalásáért vagy az érintett személy hozzájárulását az analízis elkészítéséhez. Meghatározott céllal vagy a felsorolt szempontok szerint végzett analízis csak ezekre térhet ki, és a vizsgált személy egyéb tulajdonságait nem közölheti.
Záró rendelkezések
Az EK alkalmazásáért a M.I.T. Etikai Bizottsága mint ellenőrző szerv felelős. Az EK-ban leírtak be nem tartása esetén vizsgálatot, ellenőrzést folytat, megállapításokat, jelentéseket tesz a vezetőségnek.
Jelen EK a Magyar Írástanulmányi Társaság választmányának határozataival lép hatályba, amely határozat záradékolást vezet rá.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk. További információ

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A Weboldal további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.

Bezárás